Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Príručka autora

Magazín KPI je venovaný informatike a informačným technológiám. Je určený pre ľudí, ktorí sa touto oblasťou profesionálne zaoberajú, študujú ju alebo sa o ňu len zaujímajú. Z tohto dôvodu sú články písané odborným štýlom, môžu však mať rôznu mieru zložitosti (vedecký, odborný a populárno-náučný charakter).

Témami článku môžu byť tutoriály pre aktuálne technológie alebo skúsenosti získané z riešenia projektov (bakalárskych, tímových, alebo iných). Pri písaní článku v prvom ráde musíte si uvedomiť aký úžitok prinesie text čitateľom. Ak článok nie je užitočný, prečo by ho mál niekto čítať? Zvoľte si aký konkrétny úžitok chcete článkom priniesť a prispôsobte tomu celú jeho štruktúru a obsah.

Ako písať článok pre Magazín KPI?

Na vytváranie a redigovanie článkov používame webový nástroj Dropbox Paper. Vytvorte v ňom nový dokument v ktorom budete písať váš článok. Odkaz na prvú verziu článku pošlite na email zodpovedného redaktora. Redaktori Magazínu skontrolujú článok a pridajú k nemu komentáre, ktoré by vám mali pomôcť ho zlepšiť.

Zhrnutie

Začnite váš článok krátkym zhrnutím. Zhrnutie je zobrazené na hlavnej stránke Magazínu spolu s názvom článku. Jeho účelom je zaujať čitateľa a motivovať ho prečítať článok, preto by mal predovšetkým vysvetliť tému článku a to aký úžitok prinesie čitateľovi jeho prečítanie.

Oddeľte zhrnutie článku od ostatného textu oddeľovačom sekcií — horizontálnou čiarou.

Text

Text článku rozdeľujte na odseky, medzi ktorými vynechávajte prázdny riadok. Na vyznačenie štruktúry používajte nadpisy.

V texte uvádzajte odkazy na zdroje, z ktorých ste ste čerpali a kde čitateľ môže nájsť detailnejšie informácie. Odkazy by mali byť súčasťou textu a text odkazu má odrážať obsah stránky, na ktorú vedie. Dodržiavajte princípy dobrého hypertextu.

Záver

V závere článku môže stručne zhrnúť hlavné poznatky uvedené v článku. Môžete doplniť užitočné skúseností a tipy, alebo tiež uviesť vlastný názor na opisovanú technológiu.

Linkovať