Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Pieskovisko

Analýza a spracovanie údajov z biometrických senzorov

Spôsoby interakcie s virtuálnou realitou majú obrovský dopad na výsledný dojem, akým používateľa vnímajú virtuálnu realitu. Pre čo najprirodzenejšie interakcie s virtuálnou realitou sa v posledne dobe vo veľkom množstve používajú biometrické senzory. Čoraz väčšie množstvo zariadení určených pre ovládanie počítača využíva takéto senzory. Úlohou biometrických senzorov je zachytiť danú biologickú vlastnosť a premeniť ju na elektrický signál, ktorý je možné využiť pre ovládanie aplikácie. Existuje veľa druhov biometrických senzorov a každý je vhodný na iné použitie. Cieľom tohoto článku je poskytnúť krátky opis rôznych senzorov a konkrétne použitie biometrických senzorov zariadenia OyMotion gForce 100.

WebVR, A-frame a Glitch

Technológie virtuálnej reality sú čoraz populárnejšie aj medzi bežnými používateľmi, a preto vznikajú viaceré riešenia pre vytváranie obsahu virtuálnej reality. Obľúbeným miestom pre zdieľanie obsahu je nepochybne internet. Spojením technológií internetových prehliadačov a virtuálnej reality vzniklo WebVR. A-frame je webový rámec, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie obsahu virtuálnej reality pre webové rozhrania. V tomto článku by som rád priblížil webový rámec A-frame a uviedol jeho vlastnosti, ktoré umožňujú vytvárať zážitky virtuálnej reality jednoduchšie. Uvediem aj príklad pre vytvorenie veľmi jednoduchého modelu virtuálnych rúk vo vývojovom prostredí Glitch s podporou A-frame.

Virtuálno-realitné technológie v procese rehabilitácie a tréningu

Tento článok obsahuje informácie o systéme CaveRehab, ktorý je zameraný na použitie virtuálnej jaskyne LIRKIS CAVE v rehabilitačných, terapeutických alebo tréningových procesoch. Virtuálna jaskyňa je jednou z mnoho virtuálno-realitných technológií, ktoré sú rozšírené v oblastiach ako napríklad zábavný priemysel, tréning simulovaných situácií rôznych povolaní a medicína alebo vzdelávanie. Zameranie tohto systému je použitie v procesoch rehabilitácie u pacientov s rôznymi postihnutiami. V článku sa nachádzajú informácie o používaní tohto systému a jeho výhodách.

Aplikácie pre interaktívne tabule

Interaktívna tabuľa je v dnešnej dobe súčasťou takmer každej učebni na všetkých typoch škôl. Vzhľadom na výsledky viacerých prieskumov je cieľom tejto práce zefektívniť používanie interaktívnej tabule v procese výučby, a to predovšetkým prostredníctvom poskytovaného webového portálu, ktorý umožňuje tvorbu a zdieľanie interaktívnych aplikácií vytvorených pomocou HTML5 technológií. Obsahom predkladaného článku je krátke zhrnutie výsledkov prieskumu a oboznámenie sa s poskytovaným webovým portálom.

Detekovanie a rozpoznanie narušiteľov v okolí úľov

V dnešnej dobe už asi každý človek berie ako samozrejmosť to, že si môže robiť čo chce. Vo veľa prípadoch sú včelie úle umiestnené mimo obývané oblasti a to hlavne z dôvodu strachu pred uštipnutím. Preto je cieľom tohto článku popísať ako je možné ochrániť tieto úle aj na miestach, kde nie je zavedená elektrická energia a aby si aj včelár, ktorý je laik do elektrotechniky vedel upraviť prípadne rozšíriť bezpešnostný model podľa svojích potrieb.

Prípadová štúdia pre rozpoznávanie obrazov

Tento článok sa venuje prípadovej štúdii pre rozpoznávanie obrazov s využitím strojového učenia. Čitateľ sa v ňom oboznámi s metodológiou vytvárania modelu v strojovom učení, nadobudne vedomosti z oblasti strojového učenia so zameraním na rozpoznávanie obrazov a následnou implementáciou zvolenej prípadovej štúdie.

Analýza vplyvu výberu príznakov na presnosť predikcie

V posledných rokoch získala technológia strojového učenia značnú pozornosť biomedicíny najmä z dôvodu svojho potenciálu na zlepšenie procesu zisťovania ochorenia. Nový smer, ktorým sa výskum bioinformatiky a strojového učenia budú uberať, určil práve príchod mikropolí DNA a to v posledných dvadsiatich rokoch. Na zhromažďovanie informácií zo vzoriek tkanív a buniek sa využíva práve tento typ dát, ktoré môžu pomôcť diagnostikovať ochorenie alebo rozlíšiť špecifický typ nádoru. Tieto vzorky merajú výkonnosť génu, vďaka čomu dokážeme oddeliť zdravého pacienta od pacienta trpiaceho rakovinou.

Dôležitou časťou strojového učenia je práve výber príznakov (feature selection). Je to proces, v ktorom je počet počiatočných príznakov znížený, a je vybratá podmnožina tých, ktoré uchovávajú dostatok informácií na získanie dobrých alebo ešte lepších výsledkov. Vďaka nemu je to množstvo dát spracovávané algoritmami a nemusíme ho spracovávať samy. Keďže dáta stále pribúdajú, je potrebné ich spracovávať rôznymi metódami výberu príznakov, aby sme zaistili ich čo najpresnejšie vyselektovanie. Táto práca poskytuje prehľad vybraných metód a ich úspešnosť pri analýze dát v dvoch konkrétnych databázach ako aj presnosť predikcie týchto metód.

Virtuálne stroje EC2 a ich manažment

Cloud Computing uľahčil fungovanie IT systémov vo všetkých smeroch. Krátke, či dlhodobé využívanie výpočtového priestoru, ktorý nemusí záujemca ani vlastniť je v dnešnom svete bežné. Záujemca o takéto priestory si môže vyskladať takýto priestor tak, aby spĺňal jeho funkčné a výkonnostné parametre. Sprostredkovateľ mu následne vyhradí tento priestor v podobe virtuálneho stroja. V tomto článku sa budeme venovať riadeniu a manažmentu virtuálnych strojov s názvom Elastic Compute Cloud (EC2) pomocou SDK, ktoré poskytuje spoločnosť Amazon.

Obchodovacia platforma s virtuálnymi menami

Cieľom článku je problematika predpovedania ceny virtuálnych mien prostredníctvom spojenia fundamentálnej a technickej analýzy. Proces predpovedania ceny prebieha pomocou strojového učenia na dátach získaných predspracovaním textu a spracovaním sviečkových formácii na sviečkové vzory. Po získaní predspracovaných dát, sú tieto dáta použité na trénovanie neurónovej siete s viactriednou klasifikáciou. Na základe trénovania je získaný predikčný model, ktorý je ďalej použitý na účely predpovedania budúceho vývoja prostredníctvom webovej služby. Získané informácie sú používateľovi poskytnuté prostredníctvom obchodovacej platformy, ktorá pozostáva z webového rozhrania s informačným charakterom.

SCIM ako riešenie pre štandardizované riadenie používateľov

Pojmy ako manažment identít, cloud riešenie, štandard, škálovateľnosť, univerzalita a mnohé daľšie termíny, sú vlastnosťami toho, čím vlastne protokol SCIM je. V tejto publikácií sa dozvieme čo to je, na čo hlavne slúži a na základe príkladov aj to, ako funguje. Po zoznámení sa s týmto protokolom sa na konci dozvieme aj to, prečo práve tento protokol je vhodný na riešenie manažmentu identít, respektíve používateľov.