kpi

Magazín KPI

Pieskovisko

Pieskovisko je priestor pre študentské články, ktoré neprešli kontrolou. Najlepšie články z pieskoviska môžu byť neskôr vybrané do Magazínu KPI.

Interaktívne grafické rozhranie technologickej schémy

Tento článok opisuje riešenie problematiky moderných používateľských grafických rozhraní pre vizualizáciu a prácu s diagramami typu HMI. Poznatky získané behom študovania záverečnej témy sa aplikovali vo forme návrhu nového systému, ktorý by bol použiteľný v praxi aj pre dnešné potreby koncového používateľa.

Diferenciálna a lineárna kryptoanalýza blokových šifier so štruktúrou substitučno-permutačných sietí.

Táto práca vyhodnocuje možnosti aplikácie diferenciálnej a lineárnej kryptoanalýzy odvodeného redukovaného variantu blokovej šifry na úrovni štyroch iteráciách. S ohľadom na zistené obmedzenia vytvára návrh a implementuje program, pomocou ktorého vyhodnocuje odolnosť jednotlivých redukovaných komponentov. Na základe výsledkov rekonštruuje aktívne bity kľúča poslednej iterácie a analyzuje spôsoby zefektívnenia algoritmu daného útoku. Pomocou vybraných kritérií prezentuje dosiahnuté výsledky a odhadne možnosti respektíve komplexnosť analýzy úplného variantu redukovanej šifry.

Meranie UX dotykových obrazoviek v otvorených priestoroch

Vieme zistiť emócie používateľov analýzou mozgových vĺn? Vieme takto hodnotiť prvky interakcie z pohľadu UX? Článok sa zaoberá analýzou UX techník prieskumu a zisťovaním psychologického stavu z EEG signálov ďalej opisuje proces pre testovanie UX na veľkých dotykových obrazovkách. Opisuje testy zamerané na analýzu (aj) mozgových vĺn pri interakcii s veľkorozmernou dotykovou obrazovkou a základné odporúčania pre návrh aplikácii na takýto typ zariadenia.

Nástroje a metódy na previazanie zdrojového kódu s prípadmi použitia

V súčasnosti vo svete informačných technológií prebieha veľké množstvo vývojárskej práce. Kód sa stáva väčší a vznikajú rozsiahle aplikácie. Tento článok je zhrnutím diplomovej práce, ktorá sa zaoberá spôsobmi ako zjednodušiť štúdium zdrojového kódu a jeho úpravu. Je vykonaná analýza rôznych nástrojov a metód pre vyjadrovanie zámeru v zdrojovom kóde. Následne je kladený dôraz na vytvorenie nástroja na prepojenie zdrojových kódov s prípadmi použitia na základe nízkej úrovne granularity. Úspešnosť výsledného riešenia je overená pri implementovaní informačného systému a vykonaním používateľského testovania na vzorke vývojárov.

Virtuálny invalidný vozík

Hlavnou témou tejto práce je vývoj virtuálneho invalidného vozíka. V prvej časti sa analyzoval projekt a jeho podobné riešenia, ktorými sa inšpirovalo v tejto práci. Bola popísaná analýza hardvérového a softvérového riešenia. Ďalej bola popísaná samotná implementácia hardvérovej a softvérovej časti. Toto riešenie malo pomôcť k ľahšej interakcii invalidného vozíka s jeho novými užívateľmi čo sa aspoň trocha podarilo a vytvorilo sa zaujímavé riešenie tohto problému.

Dolovanie znalostí a strojové učenie

V súčastnej informačnej dobe využívame každodenne veľké množstvo informačných technológií, nehovoriac o čase strávenom používaním internetu a mobilných sietí. Všetky naše aktivity za sebou zanechávajú veľké množstvo rozličných dát v podobe informácií o našej polohe, aktivitách, záľubách alebo preferenciách. Všetky tieto dáta predstavujú po ich vhodnom spracovaní potenciál pre získanie rôznych benefitov vrátane ekonomického prospechu. Práve tieto fakty sa stali príčinou, prečo sa na každodenné informácie začalo pozerať ako na ďalší možný využiteľný zdroj. Tento pohľad bol základným kameňom vzniku novej oblasti výskumu dát nazývanej Dolovanie znalostí.

Virtuálny systém na analýzu malvéru

Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie respektíve úpravu virtuálneho systému na analýzu malvéru, schopného znemožniť detekciu analytického prostredia na základe opotrebovanosti operačného systému.

Aplikačný rámec pre vývoj multiplatformových frontendov

Článok sa venuje vývoju multiplatformových frontendov informačných systémov so zreteľom na responzívnosť používateľského rozhrania. V tomto článku navrhneme vlastný operačný rámec pre framework Xamarin a otestujeme ho implementovaním informačného systému pokladne.