Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Téma: diplomová práca

Detekcia ransomvéru SIEM systémom HELK

Médiami často prebiehajú správy o opätovných útokoch ransomvérom, pri ktorých došlo k zašifrovaniu dôležitých dát, kľúčových pre fungovanie súkromnej spoločnosti, štátnej inštitúcie, alebo inej spoločenskej organizácie. Útočníkmi sú potom požadované obrovské sumy peňazí pre výmenu za šifrovací kľúč, ktorým je možné dáta odšifrovať a takto získať späť. V tomto článku je popísané riešenie detekcie ransomvéru pomocou SIEM systému HELK, pomocou ktorého bola dosiahnutá citlivosť detekcie 65,22% a špecifickosť 100%. Riešenie bolo vytvorené v rámci diplomovej práce „Detekcia bezpečnostných hrozieb“.

Virtuálny hudobný nástroj

Hudba je nepopierateľnou súčasťou každodenného života človeka. Väčšina ľudí ju ale vníma predovšetkým pasívne, napríklad počúvaním vopred vytvorených skladieb. Málokto má privilégium hudbu prežívať aj aktívne, takpovediac z opačného konca, teda komponovaním a hraním. Pre takýto zážitok je potrebné dlhoročné štúdium a cvičenie. Úlohou virtuálneho hudobného nástroja je sprostredkovať možnosť voľného komponovania a hrania hudby bežným ľuďom a zároveň obohatiť jej auditívnu stránku o vizualizáciu, pohybový aparát a prípadne iné komponenty.

Doménovo-špecifický jazyk pre vývoj webových aplikácií

Spôsob vývoja dnešných webových aplikácií založený na trojvrstvových architektúrach pozostávajúcich zo serverovej a klientskej časti aplikácií prináša problémy s duplicitou kódu. Každá časť aplikácie môže byť implementovaná pomocou iného webového rámca. Nástroj BFI (Backend Frontend Interface), vyvinutý v rámci diplomovej práce, rieši problém s duplicitou dátového modelu generovaním jeho definície pre jednotlivé rámce na základe jednej špecifikácie a prináša so sebou aj ďalšie výhody ako napríklad generovanie komunikačného rozhrania, ktorým sa prenášajú dáta definované v tomto dátovom modeli.

Využitie digitalizovaného písma pre diagnostiku dysgrafie

Tento článok opisuje využitie digitalizovaných záznamov písma na diagnostikovanie dysgrafie. Dysgrafia je porucha písania, čiže neschopnosť správne napodobniť jednotlivé tvary písmen. Článok sa venuje analýze dysgrafického rukopisu pomocou vzoriek písma. Z digitalizovaných záznamov je možné extrahovať parametre, ktoré dokážu pomôcť pri diagnostikovaní dysgrafickej poruchy. Tieto parametre sa využijú na návrh predikčného modelu dysgrafického písma za pomoci využitia strojového učenia. Výstupom výskumu bol natrénovaný model, ktorý je schopný klasifikovať pôvod ručne písaného prejavu.

Vývoj jazyka pomocou ANTLR4 a YAJCo

Tento článok má za úlohu ukázať použitie nástrojov ANTLR a YAJCo na vývoj syntaktického analyzátora počítačového jazyka. Obidva nástroje sú generátory jazykových procesorov, ale využívajú rozdielne postupy na tvorbu jazykov.